تیغه روتیواتور

دسته:

* انواع تیغه سی
* انواع تیغه ال
* انواع تیغه رتیواتورگلدونی
* انواع تیغه فیاتی

توضیحات

توضیحات

* انواع تیغه سی  C
* انواع تیغه ال     L
* انواع تیغه رتیواتورگلدونی
* انواع تیغه فیاتی